Об`єктивний інформаційний канал
для професіоналів галузі

Фармацевтична галузь/ Pharmaceutical Industry review, 2023, №2 (95) квітень

Компанія L.B. Bohle – постачальник комплексних рішень для виробництва твердих лікарських форм

Висококласні технології з Німеччини

Таблетки – найбільш популярна лі­карська форма в усьому світі, на них припадає майже 50% усього обсягу лікарських форм. Ключовою пере­вагою таблеток є можливість табле­тувати дуже велику кількість актив­них інгредієнтів. Деякі активні інгре­дієнти обробляють шляхом прямого пресування, однак більшість табле­ток виготовляють з використанням методу вологого або сухого гранулю­вання. Крім сировини, для вироб­ництва також потрібні і ексіпієнти.

Компанія L.B. Bohle (Ennigerloh, Німеччина) має великий досвід у застосуванні різних процесів, про­понує широкий асортимент рішень та є ідеальним партнером для про­дуктивного, ефективного та високо­якісного виробництва твердих лі­карських форм.

З моменту заснування в 1981 р. ця технологічна компанія символі­зує якість, довговічність та інновації.

Експортуючи майже 80% своєї продукції, L.B. Bohle працює на міжнародних ринках і є визнаним брендом!

Комплексно зосереджуючись на процесі

L.B. Bohle пропонує один із най­ширших у світі асортиментів рі­шень для виробництва твердих лі­карських форм. Завдяки машинам і процесам для зважування, воло­гого та сухого гранулювання, по­дрібнення та просіювання, змішу­вання, нанесення покриття на таб­летки, контролю таблеток і інших рішень для обробки продуктів L.B. Bohle дозволяє оптимізувати виробництво в усьому світі.

Основна компетенція німецької компанії полягає насамперед у технологічних процесах. У сфері гранулювання L.B. Bohle пропонує окремі компоненти і системні рі­шення для процесів вологого та сухого гранулювання.

Грануляція в киплячому шарі з тангенціальним розпиленням

Компанія L.B. Bohle розробила сис­тему киплячого шару BFS із тангенці­ально встановленими розпилюваль­ними форсунками та запатентова­ним рішенням Uni Cone BUC® – плас­тиною для розподілу повітря зі спеці­альними прорізами та конусом, що зміщується. Таку систему можна за­стосовувати для партій об’ємом від 1 до 500 кг. Гранулювання, нанесен­ня покриття та сушка можуть бути виконані на одній лінії без застосу­вання будь­яких додаткових модифі­кацій. Система BFS стійка до пере­падів тиску до 12 бар, що робить її придатною для органічних процесів. Короткий час трансферу продукту та ефективне очищення забезпечують додаткову економію часу і коштів у процесі виробництва. Окрім цього, подібна геометрична конструкція спрощує масштабування.

Всмоктування та дренаж контей­неру з продуктом без пилеутворен­ня забезпечує багатоцільовий кла­пан. Це додає переваги в ергономіці та очищенні у порівнянні з альтерна­тивними системами на ринку.

Гранулювання з високим зусиллям зсуву

GMA – це система гранулювання, що оптимізована для застосування у фармацевтичній сфері. Лопастні мішалки з високим зусиллям зсуву та ефектом ущільнення гарантують ефективне гранулювання, завдяки чому утворюються щільні гранули. А вбудований подрібнювач запобі­гає надмірному росту гранул і роз­поділяє грануляційну рідину по всьому продукту.

Асортимент рішень від L.B. Bohle для гранулювання з високим зусил­лям зсуву включає системи лабо­раторних і виробничих об’ємів.

Компактний модуль гранулювання

Модуль гранулювання є ефектив­ним рішенням для оптимізації про­цесу класичної вологої грануляції та сушіння в економічний та ерго­номічний спосіб. Окремі компонен­ти – гранулятор з високим зусил­лям зсуву, сушарка з киплячим ша­ром, система для вологого просію­вання, циклонний сепаратор і сис­тема для сухого просіювання – оптимально поєднуються в єдиний модуль. Процес обробки продуктів, очищення, контроль, вибухозахист, концепція зонування та кваліфіка­ція ідеально узгоджені між собою.

Коротко про переваги:

  • гранулятором із високим зусил­лям зсуву і сушаркою з кипля­чим шаром, що вбудовані крізь
    стіну поряд, оперує єдина систе­ма управління;
  • модуль займає невелику площу, висота установки є мінімальною;
  • універсальність використання для різних процесів;
  • очищення WIP забезпечує швид­кі цикли очищення.

Одноємнісна грануляція

Грануляцію в одній ємності вико­ристовують у фармацевтичній про­мисловості протягом десятиліть. Етапи процесу змішування, воло­гого гранулювання з високим зу­силлям зсуву та сушіння прово­дяться в одній ємності.

Серія VMA може виготовляти партії об’ємом від 20 до 960 л, її можна встановлювати у небезпеч­них зонах.

Суха грануляція BRC

L.B. Bohle задовольняє зростаю­чий попит на ринку на безперервні процеси завдяки системі BRC – інноваційного сухого гранулятора з контрольованим зазором. BRC забезпечує високу виробничу по­тужність з мінімальними втратами матеріалу.

Це досягається завдяки швид­кому і точному керуванню зусиль ущільнювальних валків за допо­могою повністю електромеханіч­ного приводу. Інноваційний кон­троль зазору BRC забезпечує рів­номірне ущільнення матеріалу в широкому діапазоні продуктив­ності – від <1 до 400 кг/год.

Контейнерне змішування

L.B. Bohle є світовим лідером у змі­шуванні в контейнерах. Завдяки змішувальним елементам, розта­шованим на внутрішній стороні кришки контейнера, системи за­безпечують дуже однорідне змішу­вання партій сухого порошку. Про­цес змішування можна масштабу­вати до об’єму від 4 до 12 000 л. Для досягнення оптимальної уні­версальності доступні змішувальні контейнери різного об’єму. Можна застосовувати контейнери як із круглим, так і квадратним попе­речним перерізом. Змішувачами зручно керувати за допомогою ПЛК останнього покоління.

Нанесення покриття на таблетки

Машини для автоматичного нане­сення покриття виробництва ком­панії L.B. Bohle встановлюють стандарти в усьому світі щодо швидкого, бездефектного та ефективного нанесення покриття на таблетки.

Основою для процесу нанесен­ня покриття є взаємодія змішу­вання, розпилення та сушки. Щоб досягнути оптимальної рівномір­ності покриття, всі три процеси мають виконуватись одночасно з правильними налаштуваннями.

Машини для нанесення покрит­тя компанії L.B. Bohle гарантують найкоротший час процесу, забез­печують найкращі результати ви­робництва та пропонують найопти­мальнішу на ринку комбінацію.

Машина для автоматичного на­несення покриття BFC є найбільш сучасною версією всіх машин для нанесення покриття на таблетки, яка вражає своєю високою ефек­тивністю, оптимальною продук­тивністю та найнижчими втратами під час розпилення. З використан­ням BFC час процесу можна ско­ротити приблизно на 30% при збе­реженні найкращої однорідності покриття. Інтегрована система очищення з високим тиском за­безпечує очищення на місці (CIP) із першокласними результатами. Машина для нанесення покриттів може виготовляти партії об’ємом від 50 до 980 л.

Машина для нанесення по­криття BTC є синонімом економіч­ного нанесення покриття на таб­летки. Основними перевагами BTC є компактний дизайн і вбудо­вана шафа управління. Завдяки BTC компанія L.B. Bohle пропонує економну систему для більш ефек­тивних і тривалих процесів у фар­мацевтичному виробництві.

L.B. Bohle також має оптималь­не рішення для відділів дослі­джень і розробок. Лабораторна машина для нанесення покриттів BFC 5 розроблена як автономна установка. Вся технологія розпи­лювання, блок електроніки та управління вбудовані в шафу. Введення в експлуатацію швидке та просте, оскільки потрібні лише електричне підключення та пода­ча стисненого повітря. BFC 5 може виготовляти партії об’ємом від 2 до 13 л.

Герметизація – не проблема!

Протягом багатьох років L.B. Bohle відома як постачальник комплекс­них рішень. Компанія гарантує ви­сококласні технології не лише для стандартних машин, але і для більш складних рішень щодо герметиза­ції з високим ступенем кастоміза­ції – як для систем транспортуван­ня, так і для технологічних машин з OEB класів 1–5.

Компанія L.B. Bohle Maschinen + Verfahren GmbH
Тел.: +49 (0) 2524­9323­150
www.lbbohle.de

Офіційний представник в Україні: ТОВ «Михаил Курако» 
Україна, 01001, м. Київ, вул. Лютеранська, 3, оф. 11
Тел.: +380 (44) 279­30­95
kurako@kurako.com
www.kurako.com

X

error

Подобається наш журнал! Розкажи про нас

RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Для копіювання будь-ласка увійдіть в свій аккаунт