Об`єктивний інформаційний канал
для професіоналів галузі

Фармацевтична галузь/ Pharmaceutical Industry review, 2023, №2 (95) квітень

ThawMX® – оптимальне рішення для розморожування крові

Використання

Останнім часом процес фракціону­вання плазми крові посідає все більш значуще місце в фармацев­тичній та біотехнологічній промисло­вості. Плазма – це рідкий компо­нент крові, що містить клітини крові у вигляді суспензії, а також транс­портує клітини та протеїни по всьому організму. Вона переважно склада­ється з води (на 95%), але також містить розчинені протеїни (6–8%).

Протеїни, що виділяються внаслі­док процесу фракціонування, на­приклад, імуноглобуліни, альбуміни, фактори згортання крові, гамма­глобуліни, стали однією з поточних важливих тем для обговорення в медицині та науці. У різному вигляді вони призначені для лікування де­кількох хронічних та смертельно не­безпечних захворювань. Продукти, отримані після процесу фракціону­вання, використовують для вироб­ництва вакцин, рекомбінантів, мо­ноклональних антитіл, гормонів, антибіотиків та інших фармацев­тичних продуктів.

Розмороження крові

Фракціонування крові – досить складний процес, для якого важли­ві якість виконання та дотримання правил безпеки, оскільки відбува­ється обробка крові людини, яка є дорогою та делікатною сировиною.

Виготовлення протеїнів крові є складним виробничим процесом, що потребує значних капітало­вкладень та повинен відповідати певним нормам і стандартам. Еко­номічні фактори та нормативно­правові обмеження вимагають проєктувати та будувати високо­якісні виробничі майданчики. Збір плазми для застосування в меди­цині або для фракціонування плаз­ми – це технічно складний процес, що має гарантувати безпеку та якість продукту.

Плазму для фракціонування слід зберігати за температури ­20 °C, яку необхідно забезпечува­ти під час транспортування та об­робки. Найбільш важливий етап фракціонування крові – розморо­ження, впродовж якого замороже­на плазма переходить у розморо­жену плазму за температури 0–5 °C. Потім рідку плазму перека­чують у ємність для подальших фаз фракціонування.

Для даного процесу необхідно враховувати декілька критичних аспектів: новий розморжувач ThawMX® виробництва компанії Olsa відповідає усім оптимальним умовам.

  • Якість. Критично важливо не допустити зниження якості про­теїнів. Інноваційний дизайн дозволяє розморожувати сиро­вину досить швидко і при цьому зберігати її якість.
  • Ефективність. Кількість заморо­женої крові, яка може заванта­жуватись в систему за одиницю часу. Максимальна ефективність роботи завдяки стратегічному проєктуванню: вся поверхня єм­ності забезпечує теплообмін.
  • Безпека. Оператори повинні бути захищені від контакту з си­ровиною на всіх етапах обробки. Закрита система виключає ризик контакту з сировиною.
  • Забруднення. Ключове зав­дання – уникнути забруднення сировини зовнішніми агентами та перехресного забруднення між виробничими серіями. За­крита система, високоефектив­на система CIP та можливість відстеження усіх серій допома­гають вирішити це питання.

Ефективність роботи

З появою перших розморожувачів ThawMX® та завдяки покращенню дизайну компанія Olsa може га­рантувати на 150–200% кращу ефективність роботи порівняно зі стандартними системами розмо­рожування, що працюють серіями, та на 25–40% – з іншими система­ми для безперервного розморожу­вання, при цьому забезпечуючи більш високий стандарт очищення та виконання вимог GMP.

Результати

Оновлений дизайн розморожувача ThawMX® виробництва компанії Olsa є оптимальним рішенням у тих випадках, коли необхідна безпеч­на, ефективна та проста система для інтегрування в процес фракціо­нування плазми.

Завдяки більшій теплообмінній поверхні та двом додатковим пор­там кількість розморожуваного матеріалу вдалося збільшити більш ніж удвічі порівняно з ємностями з аналогічним об’ємом. Виконання у вигляді закритої системи значно знижує можливість забруднення ззовні, при цьому гарантується кращий захист оператора, а функ­ція CIP та відстеження серій попе­реджає перехресне забруднення між серіями. Конфігурація мішалки та наявність пристрою для підняття кришки значно полегшують процес обслуговування та очистки.

Історія успіху 

Компанія Olsa має більше 70 ро­ків досвіду роботи в даній сфері. За цей час встановлено тисячі систем на біофармацевтичних та косметичних підприємствах у всьому світі. Компанія зарекомен­дувала себе як найкращий та най­більш надійний партнер з питань розробки, проєктування, виготов­лення та валідації цілих систем з обробки продукту, допомагаючи замовнику впоратися з виробни­чими викликами. Обладнання Olsa відповідає міжнародним та регіо­нальним вимогам і нормам та пов­ністю інтегрується у виробничу систему замовника.

Розробка проєкту

У 2020 р. компанія Olsa розробила інноваційний дизайн ємності для розмороження, втілила ряд покра­щень у традиційні системи для за­безпечення всіх критичних аспек­тів процесу розмороження крові.

Усі роботи починаються з етапу проєктування процесу, підготовки креслень та 3D­дизайну систем для урахування усіх перемінних пара­метрів замовника.

Після збору даних, тривалого процесу дослідження та проєкту­вання компанія Olsa розробила розморожувач ThawMX®.

Завдяки значному досвіду ро­боти з виробничими процесами на фармацевтичних та косметичних заводах, знанням усього процесу фракціонування крові та його стан­дартів якості було спроєктовано і виготовлено декілька систем фрак­ціонування крові для провідних фармацевтичних компаній у всьо­му світі. Компанія Olsa проводить постійні випробування та модерні­зує своє обладнання, тому її інже­нерні рішення відповідають проєкт­ним вимогам або пропонують кра­щий результат.

Якою б не була сфера застосування, у нас є готове рішення – OLSA!

Офіційний представник групи компаній Masco Group
Дмитро Гетманенко
Тел.: +38 067 576 05 06
dagetmanenko@gmail.com

Тетяна Щербань
Тел.: +38 067 328 74 08
t.y.scherban@gmail.com

 

X

error

Подобається наш журнал! Розкажи про нас

RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Для копіювання будь-ласка увійдіть в свій аккаунт