Об`єктивний інформаційний канал
для професіоналів галузі

Фармацевтична галузь/ Pharmaceutical Industry review, 2023, №5 (98) жовтень

Революційне хмарне рішення від SoftGroup для гарантування безпеки лікарських засобів завдяки серіалізації, агрегації та інноваціям Track&Trace

Ця технологія дозволила нам збирати, аналізувати та управляти величезними обсягами даних, що сприяло значному підвищенню швидкості та точності контролю за безпекою лікарських засобів. Технологічний прогрес революціонізував сферу безпеки лікарських засобів. Це дуже важливо в контексті Фарма 4.0.

Що таке Фарма 4.0 і як SoftGroup реагує на нові тенденції в галузі?

Фарма 4.0 – це цифрова структу­ра, адаптована до специфіки фар­мацевтичного виробництва, яка черпає натхнення в принципах Ін­дустрії 4.0, четвертої промислової революції, що характеризується піднесенням цифрових технологій і даних. У Фарма 4.0 у всьому фармацевтичному ланцюжку поста­чання відбувається безперервний і проактивний обмін інформацією та знаннями щодо розробки ліків і піклування про пацієнта.

Фарма 4.0 є передовим ін­струментом для фармацевтичних компаній, які прагнуть досягти більшої прозорості та якості за одночасного зниження загальних витрат.

Але сьогодні вже актуально го­ворити не тільки про Індустрію 4.0, але й про Індустрію 5.0.

Індустрія 5.0 робить акцент на спільній роботі людини та штучно­го інтелекту. Ця співпраця немину­че сприятиме змінам у виробниц­тві. Безумовно, це та промислова революція, яка матиме позитив­ний вплив не лише на ринок, але й на навколишнє середовище.

Наразі Індустрія 5.0 тільки по­чинає розвиватися і їй є куди рос­ти та вдосконалюватися в майбутньому. SoftGroup відповідає стан­дартам 5.0.

Серед цілей компанії – надан­ня індивідуальних адаптованих рі­шень та створення безпечних комунікацій.

Тільки компанії, які вже адап­тувалися до цих тенденцій і скори­сталися новими можливостями, будуть успішними у фармацевтич­ній сфері, що стрімко розвиваєть­ся. Більше того, як Фарма 4.0, так і Фарма 5.0 ставлять у центр уваги питання сталого розвитку фарма­цевтичної галузі.

Хто такі SoftGroup?

Як глобальна компанія-розробник програмного забезпечення, що працює в галузі фармацевтичної промисловості, SoftGroup є гарним прикладом успішно модернізованої структури, яка активно сприймає європейські та світові тенденції в сфері інновацій і диджиталізації.

SoftGroup допомагає представ­никам фармацевтичної та медико­-технологічної галузей трансформу­вати свій бізнес, надаючи рішення повного циклу для процесів серіа­лізації та агрегації.

За останні 20 років роботи SoftGroup стала визнаним надій­ним довгостроковим партнером з простежуваності для великих фар­мацевтичних лідерів із багатьма виробничими лініями та невеликих власників маркетингових дозволів (MAH), які не мають фактичного виробництва.

Що таке хмарне рішення SoftGroup?

Фокус компанії спрямований на комплексне хмарне рішення. Це комплексне SaaS­-рішення на базі Microsoft Azure, яке відпові­дає новим світовим тенденціям і є першим вибором для багатьох фармацевтичних компаній, незалежно від їхнього розміру. Хмарні рішення такого типу вважаються рішеннями майбутнього, оскільки не потребують стартових інвести­цій. Зазвичай вони знаходяться у спільному середовищі, де вар­тість ліцензії на програмне за­безпечення є низькою порівняно з традиційною моделлю.

Хмарне рішення SoftGroup за­безпечує легшу координацію між контрагентами в рамках бізнес­мережі. SaaS-­рішення компанії розташоване в хмарному середо­вищі, яке можна масштабува­ти та інтегрувати з іншими SaaS­-пропозиціями. Його неза­перечною перевагою є той факт, що в цьому хмарному просторі дані є захищеними і не можуть бути втрачені незалежно від того, що відбувається в реально­му світі.­

Реальні люди. Реальні результати

Як SoftGroup інтегрує своє хмарне рішення для одного з провідних гравців галузі в Центральній та Східній Європі?

Клієнт SoftGroup вважається одним з провідних гравців галузі в регіоні Центральної та Східної Європи. Компанія працює по всьому світу, в тому числі і в краї­нах СНД.

Хмарне рішення розроблене і повністю адаптоване до потреб усіх учасників ланцюжка поставок (власників реєстраційних досьє, виробників, імпортерів, оптових торговельних підприємств тощо), а також різних учасників фарма­цевтичного ринку з різними роз­мірами виробництва, таких як ве­ликі фармацевтичні лідери з багать ма виробничими лініями, невеликі власники реєстраційних посвідчень без фактичного ви­робництва тощо.

Завдання

Фармацевтична компанія шукала комплексне рішення, яке б дозво­лило їй керувати процесами серіа­лізації, агрегації та функціями від­стеження та простежуваності. Ос­новним завданням було забезпе­чити відповідність чинному зако­нодавству в сфері відстеження та простежуваності без необхідності внесення дорогих і трудомістких коригувань з огляду на майбутні регуляторні зміни.

Клієнт SoftGroup потребував автоматизованої та безпечної сис­теми для ефективного управління зв’язками з різними партнерами у ланцюжку поставок. Він прагнув досягти цього без значних додат­кових ІТ-­інвестицій.

Компанія також потребувала безпечного віддаленого доступу до даних усіх виробничих потужнос­тей клієнта. Це підштовхнуло їх до пошуку більш просунутого рішення для управління даними серіалізації та створення звітів. Крім того, ви­моги партнерів цієї компанії спо­нукали її до пошуку гнучкого рішен­ня щодо агрегації (об’єднання па­лет) для різних локацій компанії.

Вибір рішення

Клієнт SoftGroup зупинив свій ви­бір на SaaS­-рішенні компанії. Воно виявилося вдалим в першу чергу завдяки можливості платформи регулярно оновлюватися, щоб ві­дображати поточні регуляторні зміни і забезпечувати відповід­ність нормативним вимогам, особ­ливо з огляду на часто мінливий регуляторний ландшафт в країнах СНД.

Крім того, клієнт SoftGroup ви­користав хмарне рішення для ефективного управління складним завданням свого ІТ­-відділу з управ­ління комунікацією з різними парт­нерами у ланцюжку поставок, що значно підвищило рівень прозоро­сті та видимості між внутрішніми та зовнішніми зацікавленими сторо­нами. Ця автоматизована комуні­кація забезпечує надійний зв’я­зок, який мінімізує ризик людської помилки, а також обмежує ризик втрати та пошкодження даних.

Також було впроваджене управління хмарної централізова­ної системи, яке значно покращує контроль і видимість даних про се­ріалізацію на кожному з виробни­чих заводів.

Успішне впровадження

Клієнт SoftGroup зміг впровадити комплексне хмарне рішення, яке дозволило компанії забезпечити високу доступність свого вироб­ництва та отримати вигоду від мак­симальної безпеки і безпереш­кодної масштабованості, уникаю­чи при цьому будь­яких порушень в існуючих процесах.

Тепер компанія має готове до майбутнього хмарне рішення, ін­тегроване в усі свої виробничі лінії. Воно забезпечує безпере­бійний віддалений доступ до сис­теми контролю якості, а також безпечний перегляд, публікацію та передачу даних процесів серіа­лізації та агрегації між партнера­ми компанії та регуляторними ор­ганами.

SoftGroup надає послуги з веб­агрегації, що мінімізує інвести­ційні потреби в нове та складне агрегаційне обладнання.

Можливість агрегації відпо­відного рівня задовольнила ви­моги бізнес­-партнерів компанії, запровадивши більш простий процес простежуваності, почина­ючи від створення партії і закінчуючи її звітністю.

Роль Microsoft Azure

Розміщене в хмарному середови­щі Microsoft Azure Cloud, SaaS­-рішення компанії забезпечує найвищі показники надійності та продуктивності, масштабованість на вимогу, автоматичне резервне копіювання даних, безпечну іден­тифікацію та управління досту­пом, на які фармацевтичні ком­панії можуть покластися та отри­мати вигоду від них.

Ефективна та економічно ви­гідна бізнес­-модель системи доз­воляє кожній фармацевтичній компанії оптимізувати свої про­цеси без додаткових інвестицій в дороге обладнання та витрати на обслуговування ІТ, отримуючи при цьому вигоду від швидкого розгортання, розширених аналітичних даних та автоматичних оновлень.

Висновок

У сучасному мінливому світі фар­мацевтичним компаніям, щоб до­сягти успіху, необхідні висока адап­тивність, масштабованість і гнуч­кість. Хмарне рішення SoftGroup є чудовою можливістю, особливо для ринків, що розвиваються, та­ких як Україна та країни СНД.

Успіх на цих динамічних рин­ках залежить від стійкості та адаптивності. У міру того, як рин­кові ландшафти змінюються, ком панії повинні коригувати свої стратегії, щоб залишатися конкурентоспроможними та ефектив­ними. Хоча шлях до успіху може бути складним, ринки, що розви­ваються, пропонують значні мож­ливості для зростання та розши­рення.

У фармацевтичній галузі, що постійно розвивається, впрова­дження інновацій, таких як хмарне рішення SoftGroup, має вирішаль­не значення. Це не тільки гарантує безпеку та захист даних від злому та зловживань, але й є розумним бізнес­-рішенням. Воно вже встиг­ло зробити революцію у фарма­цевтичному секторі, відкривши двері у світле майбутнє.

SoftGroup

Болгарія, Софія, 1766
Бізнес-­парк Софія
sales@softgroup.eu
Тел.: +359 2 879 9577

Андрій Атанасов, 
CRO/Директор з розвитку бізнесу та продажів
Andrey.Atanasov@softgroup.eu

X

error

Подобається наш журнал! Розкажи про нас

RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Для копіювання будь-ласка увійдіть в свій аккаунт