Objective informational resource
for industry professionals

Pharmaceutical Industry review/Фармацевтична галузь, 2023, №5 (98) October

The impact of the activities of pharmaceutical enterprises on the environment and monitoring of surface water from the company KHIMLABORREAKTYV

Екологічний моніторинг у галузі фармацевтики має вирішальне значення для забезпечення стійких та екологічно відповідальних практик. Фахівці компанії ХЛР (ТОВ «ХІМЛАБОРРЕКАТИВ») разом зі своїми українськими та зарубіжними партнерами підібрали сучасні рішення для моніторингу впливу діяльності фармацевтичних підприємств на навколишнє середовище і, зокрема, на якість поверхневих вод.

Упродовж останніх 30 років міжнародні організації та оператори фармацевтичної промисловості все частіше стикаються з проблемою згубного впливу фармпродукції на навколишнє середовище в глобальному масштабі. Зважаючи на це, у 2022 році Парламент Європейського Союзу затвердив регламент (EU) 2022/1307 із переліком фармацевтичних препаратів, обов'язкових для контролю у водних об'єктах, а також методи їх визначення.

Екомоніторинг на фармпідприємстві включає:

 • Аналіз якості води, моніторинг джерел і скидів води для запобігання забрудненню й для захисту водних організмів
 • Управління відходами: належна утилізація хімічних і біологічних відходів для запобігання
  забрудненню екосистем
 • Енергоефективність: упровадження енергозбережних заходів для змен­шення викидів парникових газів
 • Збереження біорізноманіття: захист природних середовищ існування й біорізноманіття навколо виробничих майданчиків
 • Комплаєнс: забезпечення дотримання екологічних норм і стандартів
 • «Зелена» хімія: сприяння використанню екологічно чистих процесів і матеріалів
 • Оцінювання життєвого циклу: впливу фармацев­тичної продукції на навколишнє середовище – від виробництва до утилізації.

Проведемо детальніше оцінювання впливу діяльності фармацевтичних підприємств на якість поверхневих вод басейнів України.

Фармпродукція потрапляє в навколишнє середовище на різних етапах свого життєвого циклу, але особливо – на етапі виробництва.

Мікрозабруднювачі у воді – це крихітні, часто слідові кількості хі­мічних речовин, що утворюються в процесі виробництва фарма­цевтичних препаратів і можуть по­трапляти у водні джерела. Най­більше занепокоєння світової екологічної спільноти викликають залишки препаратів і мікро­пластик.

Провідними методами аналізу залишків фармпрепаратів є високоефективна рідинна хроматографія та рішення від компанії Thermo Scientific.

Фармацевтичні препарати (PhACs) привертають дедалі біль­шу увагу міжнародної спільноти через їхній потенційний вплив на навколишнє середовище. Ці спо­луки надзвичайно поширюються у поверхневих водах із сечею люди­ни і тварин, а також через непра­вильну утилізацію, створюючи по­тенційну загрозу для здоров’я лю­дей після споживання питної води. Це є серйозним викликом для водоочисних споруд.

Компанія Thermo Scientific роз­робила простий метод одночасно­го визначення слідових рівнів спо­лук фармацевтичних препаратів різноманітних груп та засобів осо­бистої гігієни на рівні ng/L із вико­ристанням твердофазної екстрак­ції і тандемної хромато-мас-­спек­трометрії з рідинною хроматогра­фією (ВЕРХ-­МС/МС).

Стадії аналізу включають:

1. Відбір зразків. Пробу відбира­ють в стерильний посуд і кон­сервують за допомогою кислот. Температура зберігання – 4 °С.
2. Концентрування й екстракція. Для екстракції застосо­вують картриджі С18 SPE. Як елюенти використовують метанол і метилтретбутиловий ефір.
3. Проведення ідентифікації з використанням методу ВЕРХ-МС/МС на приладах серії TSQ компанії Thermo Scientific.
4. Опрацювання результатів за допомогою сучасного програм­ного забезпечення Chromeleon.

Аналіз є дуже важливим, оскіль­ки наявність мікрозабруднювачів у воді може мати наслідки для еко­логії та здоров’я людини. У разі потрапляння у джерела питної води вони потенційно можуть по­рушувати водні екосистеми й ство­рювати ризики.

Мікропластик – це крихітні пластикові частинки, здебільшого розміром менше ніж 5 мм, які мо­жуть походити з різних джерел включно з фармацевтичним ви­робництвом. Ось як може відбува­тися це забруднення:

 • пластикове пакування. Фар­мацевтичні продукти часто па­кують у пластикові контейнери,
  і мікропластик може утворюва­тися під час виробництва й ути­лізації цих контейнерів;
 • пластикові компоненти препаратів. Для деяких фарма­цевтичних й косметичних про­дуктів використовують пласти­кові мікрочастинки як відлущу­вачі або механізми доставки
  ліків. Після використання й змивання цих продуктів мікро­частинки можуть потрапляти в
  стічні води;
 • скидання стічних вод. Проце­си виробництва фармацевтич­них препаратів можуть перед­
  бачати використання пластико­вого обладнання й матеріалів. З часом знос цього обладнання призводить до того, що мікро­пластик виявляють у стічних во­дах, які згодом можуть потрапи­ти в навколишнє середовище.

Ідеальним рішенням для дослі­дження зразків на вміст мікро­пластику є метод Раман-­мікро­скопії від компанії HORIBA.

Раман­-спектроскопія відіграє ключову роль у визначенні типів і походження мікропластику.

Типовий робочий процес аналі­зу для розділення, підрахунку й ідентифікації мікропластику за допомогою методу раман-­мікроско­пії проходить п’ять основних ета­пів: відбір зразків, їхня підготовка або попереднє оброблення, філь­трація, вимірювання/збір даних і, нарешті, аналіз/звіт.

 1. Відбір зразків. Етап відбору зразків передбачає збір матри­ці та/або різних матриць, в яких має бути досліджено наяв­ність мікропластику.
 2. Підготовка зразків. Попе­реднє оброблення зразків є одним із найважливіших ета­пів, оскільки це може вплинути на точну ідентифікацію мікро­пластику під час етапу вимірювання. Потрібно усунути внесок матриць (і всіх органічних за­бруднювачів у них), які можуть заважати ідентифікації мікро­пластику.
 3. Фільтрація. Фільтри необхідно ретельно вибирати з огляду на їхній широкий асортимент і до­ступність. При цьому слід вра­ховувати три основні характе­ристики: розмір фільтра (концентрація мікропластику, час аналізу тощо), матеріал, з яко­го його виготовлено (методика вимірювання, яка це налашто­вує), і розміри пор (розмір мік­ропластику, який потрібно про­аналізувати).
 4. Вимірювання/збір даних. Це хімічна/морфологічна ідентифі­кація мікропластику за допомо­гою обраної техніки. Раман-­мікроскопія допомагає іденти­фікувати органічні й неорганіч­ні частинки та забезпечує ана­ліз частинок від макро-­ (1–5 мм) до мікронного й субмікронного діапазонів.
 5. Програмне забезпечення для проведення аналізу та підготовки звіту є ключовими момен­тами для оброблення даних і представлення результатів. Ком­панія HORIBA надає повністю ав­томатизоване, просте у викорис­танні програмне забезпечення під назвою ParticleFinder для аналізу частинок.

Рішення HORIBA підходять як для початківців, так і для найви­могливіших користувачів, а досвід і знання фахівців компанії ХЛР до­поможуть клієнтам у вивченні мік­ропластику й підборі найоптималь­нішого обладнання для його конт­ролю.

Ірина Кіріна,
куратор галузевих експертів компанії ХЛР

ТОВ «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ»
07400, Україна, м. Бровари
вул. Січових Стрільців, 8
Тел.: +380 (67) 406-80-43
https://www.hlr.ua

X

error

Подобається наш журнал! Розкажи про нас

RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Для копіювання будь-ласка увійдіть в свій аккаунт